گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: مجتمع مسکونی 560 واحدی صدرای شیراز
کارفرما: شرکت عمران و توسعه فارس
محل اجرا: فارس
شهر: سپیدان
توضیحات کامل :