گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: عملیات ساختمانی نیروگاه ماهشهر
کارفرما: شرکت مپنا
محل اجرا: خوزستان
شهر: بندر ماهشهر
توضیحات کامل :