گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: سیلوی یکصدهزار تنی گرمسار
کارفرما: معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
مشاور اصلی: مهندسین مشاور سازه پردازی
محل اجرا: سمنان
شهر: گرمسار
توضیحات کامل :

 

خاكبرداري 35671 متر مكعب
  آرماتوربندی 6375 تن
  قالب بندی 24000 متر مربع
  قالب لغزنده 114000 متر مربع
  بتن ريزي 40000 متر مكعب
  کارهای فلزی 759 تن