گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (11)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (8)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: سیلوی یکصدهزار تنی گرمسار
کارفرما: معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
مشاور اصلی: مهندسین مشاور سازه پردازی
محل اجرا: سمنان
شهر: گرمسار
توضیحات کامل :