گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: نیروگاه برق آبی سد خداآفرین
کارفرما: شرکت فراب
مشاور اصلی: مهاب قدس
محل اجرا: آذربایجان شرقی
شهر: خداآفرین
توضیحات کامل :

 

خاکبرداری 43000 مترمکعب
  بتن ریزی 82000 مترمکعب
  آرماتور 44000 تن
  قالب بندی 11000 مترمربع