گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: مرقد مطهر شهدای هفتم تیر
تاریخ شروع: 1371
تاریخ پایان: 1377
کارفرما: هیات امنای طرح زیارتی مرقد مطهر شهدای هفتم تیر
مشاور اصلی: شرکت پارس گستره
محل اجرا: تهران
شهر: تهران -بهشت زهرا(س)
توضیحات کامل :

 

مساحت زیربنا 2000 متر مربع به همراه 5 گنبد بتونی
احجام اصلی کار قالب بندی:7.000 متر مربع
  آرماتوربندی:600 تن -بتن ریزی :3.000 متر مکعب