گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: ساختمان نواب
تاریخ پایان: 1372
کارفرما: معاونت آموزش و تحقیقات جهاد سازندگی
مشاور اصلی: معاونت آموزش و تحقیقات جهاد سازندگی
محل اجرا: تهران
شهر: تهران
توضیحات کامل :

   

طبقات تعداد :18
مساحت زیربنا 8000 متر مربع 
ارتفاع ساختمان 46 متر
احجام اصلی کار خاکبرداری:8.000 مترمکعب
  قالب بندی:2.600 متر مربع - آرماتوربندی:100 تن
  بتن ریزی:1.500 مترمکعب -کارهای فلزی:800 تن