گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: مجتمع فرهنگی ورزشی جهادگران
تاریخ پایان: 1374
کارفرما: وزارت جهاد سازندگی
مشاور اصلی: شرکت سازه پردازی ایران - شرکت مهندسین مشاور بینش و فن
محل اجرا: تهران
شهر: تهران
توضیحات کامل :

 

زیربنا 20.000 متر مربع
احجام اصلی کار خاکبرداری:2.660 مترمکعب 
  قالب بندی:6.613 متر مربع -آرماتور بندی:161 تن
  بتن ریزی:2.549 متر مکعب -کارهای فلزی:8.352 تن