گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: مجتمع مسکونی سعادت آباد
تاریخ شروع: 1374
تاریخ پایان: 1384
کارفرما: شرکت توسعه سیلو ها
مشاور اصلی: مهسا پل
محل اجرا: تهران
شهر: تهران
توضیحات کامل :

 

مساحت زیربنا 45.000 متر مربع
احجام اصلی کار  قالب بندی:7.000 مترمربع -آرماتوربندی:600 تن
  بتن ریزی:3.000 متر مکعب