گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: مجتمع مسکونی بلوار آسیا
تاریخ شروع: 1387
تاریخ پایان: 1390
کارفرما: شرکت توسعه سیلو ها
مشاور اصلی: ابنیه نو اندیش
محل اجرا: تهران
شهر: تهران
توضیحات کامل :
مساحت زیربنا 20.000 متر مربع
احجام اصلی کار قالب بندی:24.000 متر مربع -آرماتوربندی:646 تن
  بتن ریزی:4.600 متر مکعب