گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: گلخانه اتوماتیک فیروز آباد
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1390
کارفرما: شرکت مهندسی پناه ساز ایران
محل اجرا: اردبیل
شهر: پارس آباد مغان
توضیحات کامل :
مشخصات طرح
مساحت: 10.000 متر مربع (سه واحد)
نوع سازه: خرپای لوله ای -10 دهانه 8متری بطول 41 متر و ارتفاع تاج 5.5 متر
نوع کشت: سبزی و صیفی جات
آب و هوا: نیمه گرمسیری