گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: عملیات ساختمانی برج خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی جندر
کارفرما: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)
محل اجرا: سوریه
شهر: جندر
توضیحات کامل :