گروه ها
سیلو ها (27)
کارخانجات سیمان (11)
دودکش ها (4)
نیروگاه ها (13)
برج های خنک کننده (8)
سایر پروژه ها (9)
پروژه های گلخانه ای (4)
مدیریت پروژه ها
عنوان پروژه: عملیات ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
کارفرما: شرکت مپنا
محل اجرا: یزد
شهر: یزد
توضیحات کامل :