مدیران شرکت
  

عضو هیات مدیره و مدیرعامل
نام: سعید
نام خانوادگی: غلامی
سمت: عضو هیات مدیره و مدیرعامل
تلفن مستقیم: 88063891
تلفن داخلی: 141
ایمیل: gholami@tosee-siloha.com