مدیران شرکت
  

ریاست هیات مدیره
نام: سعید
نام خانوادگی: صفایی قادری
سمت: ریاست هیات مدیره
تلفن مستقیم: 88063891
تلفن داخلی: 142
ایمیل: safaei@tosee-siloha.com