مدیران شرکت
  

معاونت مالی اداری و بازرگانی
نام: جواد
نام خانوادگی: قاسم لو
سمت: معاونت مالی اداری و بازرگانی
تلفن مستقیم: 88063891
ایمیل: ghasemlou@tosee-siloha.com