مدیران شرکت
  

مدیر پروژه کارخانه سیمان گیلان سبز
نام: مقصود
نام خانوادگی: نیازی
سمت: مدیر پروژه کارخانه سیمان گیلان سبز
تلفن مستقیم: 88063891
ایمیل: gila.cement@tosee-siloha.com