مدیران شرکت
  

مدیریت ماشین آلات و پشتیبانی
نام: سعید
نام خانوادگی: صبوری
سمت: مدیریت ماشین آلات و پشتیبانی
تلفن مستقیم: 880661276
تلفن داخلی: 116
ایمیل: Machine@tosee-siloha.com