مدیران شرکت
  

عضو هیات مدیره
نام: علی
نام خانوادگی: خلیفه
سمت: عضو هیات مدیره
تلفن مستقیم: 88063891