مدیران شرکت
  

نایب رییس هیات مدیره
نام: علی
نام خانوادگی: بختیاری
سمت: نایب رییس هیات مدیره
تلفن مستقیم: 88063891
تلفن داخلی: 142