مدیران شرکت
  

مسئول اموراداری و منابع انسانی
نام: محمد
نام خانوادگی: عباسی
سمت: مسئول اموراداری و منابع انسانی
تلفن مستقیم: 88063787
تلفن داخلی: 110
ایمیل: edari@tosee-siloha.com