مدیران شرکت
  

مدیریت پروژه نیروگاه BOPیزد و برج خنک کننده نیروگاه شیروان
نام: کوهیار
نام خانوادگی: صادقی
سمت: مدیریت پروژه نیروگاه BOPیزد و برج خنک کننده نیروگاه شیروان
تلفن مستقیم: 88063891
تلفن داخلی: 152
ایمیل: yazd.prj@tosee-siloha.com