مدیران شرکت
  

مدیریت پروژه نیروگاه هریس
نام: محمد رضا
نام خانوادگی: خدمتی
سمت: مدیریت پروژه نیروگاه هریس
تلفن مستقیم: 88063891-9
تلفن داخلی: 134
ایمیل: garmsar.prj@tosee-siloha.com