مدیران شرکت
  

مدیریت پروژه سیلوی گرمسار
نام: سید بهاءالدین
نام خانوادگی: صدرالدینی
سمت: مدیریت پروژه سیلوی گرمسار
تلفن مستقیم: 88063891-9
تلفن داخلی: 152
ایمیل: simanetehran.prj@tosee-siloha.com