مدیران شرکت
  
مدیریت پروژه کارخانه سیمان تهران
سید بهاءالدین صدرالدینی
تلفن مستقیم: 88063891-9
ایمیل: simanetehran.prj@tosee-siloha.com
تلفن داخلی: 152

مدیریت پروژه نیروگاه دماوند عسلویه
نادر احمدیان
تلفن مستقیم: 88063891-9
ایمیل: damavand.prj@tosee-siloha.com
تلفن داخلی: 135

مدیریت پروژه نیروگاه BOPیزد و برج خنک کننده نیروگاه شیروان
کوهیار صادقی
تلفن مستقیم: 88063891
ایمیل: yazd.prj@tosee-siloha.com
تلفن داخلی: 152

مدیر پروژه کارخانه سیمان گیلان سبز
مقصود نیازی
تلفن مستقیم: 88063891
ایمیل: gila.cement@tosee-siloha.com


مدیریت پروژه سیلوی گرمسار و نیروگاه هریس
محمد رضا خدمتی
تلفن مستقیم: 88063891-9
ایمیل: garmsar.prj@tosee-siloha.com
تلفن داخلی: 152