مدیران شرکت
  
مدیریت پروژه نیروگاه BOPیزد و برج خنک کننده نیروگاه شیروان
کوهیار صادقی
تلفن مستقیم: 88063891
ایمیل: yazd.prj@tosee-siloha.com
تلفن داخلی: 152

مدیر پروژه کارخانه سیمان گیلان سبز
مقصود نیازی
تلفن مستقیم: 88063891
ایمیل: gila.cement@tosee-siloha.com


مدیر پروژه نیروگاه خدآفرین
محمد کریمی
تلفن مستقیم: 88063891

تلفن داخلی: 135

مدیریت پروژه سیلوی گرمسار
سید بهاءالدین صدرالدینی
تلفن مستقیم: 88063891-9
ایمیل: simanetehran.prj@tosee-siloha.com
تلفن داخلی: 152

مدیریت پروژه نیروگاه هریس
محمد رضا خدمتی
تلفن مستقیم: 88063891-9
ایمیل: garmsar.prj@tosee-siloha.com
تلفن داخلی: 134