مدیران شرکت
  
مدیریت امور حقوقی
احمدعلی اصغرپور
تلفن مستقیم: 88063891
ایمیل: Legal@tosee-siloha.com
تلفن داخلی: 114

مدیریت ماشین آلات و پشتیبانی
سعید صبوری
تلفن مستقیم: 880661276
ایمیل: Machine@tosee-siloha.com
تلفن داخلی: 116

مدیریت ایمنی و HSE
مهدی ادیبی
تلفن مستقیم: 88063891
ایمیل: HSE@tosee-siloha.com


مسئول اموراداری و منابع انسانی
محمد عباسی
تلفن مستقیم: 88063787
ایمیل: edari@tosee-siloha.com
تلفن داخلی: 110

مدیریت دفتر فنی
محمد فولادی
ایمیل: fouladi@tosee-siloha.com
تلفن داخلی: 138

مدیریت مالی
علی اکبری
تلفن مستقیم: 021-88063891